Nowe zamówienie - klauzula informacyjna RODO - Szewc ŻMIJA - Buty męskie

Nowe zamówienie – klauzula informacyjna RODO

Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest podać dane wskazane w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości złożenia zamówienia w Sklepie zmija.eu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Żmija prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SZEWSTWO-CHOLEWKARSTWO MACIEJ STANISŁAW ŻMIJA, Stanisław Dolny 322, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, REGON: 357008597, NIP: 5511486087, adres poczty elektronicznej biuro@zmija.eu, numer telefonu 668 991 098

Dane osobowe Klienta Sprzedawca przetwarza w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania zawartej umowy– w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia, dostarczenia zamówionego produktu, a także w razie takiej konieczności do skontaktowania się z Klientem w celu realizacji zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w ww. celu jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia, a która jest podstawą prawną takiego przetwarzania.

Możemy również przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych zmija.eu np. w celu prezentowania reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań Klienta (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, przy czym nie ograniczamy różnym grupom klientów dostępu do ciekawych ofert oraz nie wpływamy istotnie na ich decyzje). W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest tzw. uzasadniony interes administratora danych (marketing własny zmija.eu).

Dane osobowe Sprzedawca będzie również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora) oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu wykonanych zamówień (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

W celu realizacji zamówienia dane osobowe Klienta Administrator będzie przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody (w zakresie przetwarzania, które odbywa się na jej podstawie), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie Klient ma prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora);
– dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
– żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają Administratorowi prowadzić komunikację z jej Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail), zapewniają wsparcie informatyczne systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora (np. przechowywanie danych), zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.

Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności.