Regulamin - Szewc ŻMIJA - Buty męskie

Regulamin

§ I
Wstęp

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: zmija.eu, który prowadzony jest przez Macieja Żmiję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SZEWSTWO-CHOLEWKARSTWO MACIEJ STANISŁAW ŻMIJA, adres siedziby firmy: Stanisław Dolny 322, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, REGON: 357008597, NIP: 5511486087 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Sprzedawca lub Sprzedający – Macieja Żmiję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SZEWSTWO-CHOLEWKARSTWO MACIEJ STANISŁAW ŻMIJA, Stanisław Dolny 322, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, REGON: 357008597, NIP: 5511486087;
  Serwis dostępna pod adresem zmija.eu platforma internetowa, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika;
  Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych;
  Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
  Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Sklep internetowy – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zmija.eu;
  Produkt – rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie;
  Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy;
  Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy;
  Termin dostawy – termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy;
  Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu;
  Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest Produkt;
  Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP;
  Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
  Polityka prywatności – dokument będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  Punkt Odbioru Osobistego – punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu, znajdujący się pod adresem: Stanisław Dolny 436, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
  Godziny pracy Sprzedawcy – 9:00 – 17:00 we wszystkie dni robocze;

§ II
Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone w szczególności poprzez oznaczenie ich właściwości, ceny, materiału, z którego są wykonane.
 5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.
 7. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

§ III
Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne Usługi określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług to:
  a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b) korzystanie z odpowiednich przeglądarek, za pośrednictwem których wyświetlane są strony internetowe, np. Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox, Chrome, itp.;
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy Usługi polegające na:
  a) umożliwieniu zawarcia Umów sprzedaży,
  b) umożliwienie Użytkownikowi korespondencji ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej na adres: sklep@zmija.eu.
 6. Usługi określone w ust. 7 świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 9. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się na bieżąco usuwać nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników.

§ IV
Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia zakup Produktów na stronie Sklepu internetowego, korzystając z poniżej opisanej procedury składania zamówienia za pośrednictwem formularza.
 2. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy, święta oraz poza godzinami pracy Sprzedawcy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy (kolor, rozmiar) zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz sposób dostawy Produktu.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia oraz Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty stanowiące równocześnie potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 6 zawiera szczegóły Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta – termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy), całkowitą sumę do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

§ V
Czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia
  a) w przypadku wyboru metody płatności przelewem na rachunek bankowy po zaksięgowaniu wpłaty Ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  b) w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem bądź płatności gotówką przy odbiorze osobistym niezwłocznie po wysłaniu Klientowi maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia jest podany przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych Produktów do Punktu Odbioru Osobistego.
 3. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdującą się Produkty, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wówczas zamówienie jest realizowane tak jak Produkt, którego czas realizacji zamówienia jest najdłuższy.
 4. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo o wysyłce Produktu z magazynu Sprzedawcy.
 5. Czas dostarczenia Produktów jest zależny od wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia operatora. Szacowany czas dostarczenia jest dostępny na stronie zmija.eu.

§ VI
Zasady zapłaty ceny i koszty dostawy

 1. Ceny  Produktów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”).
 2. Informacja o cenie zakupu Produktu podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
  a) 
  za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  b
  odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego Sprzedawcy pod adresem: Stanisław Dolny 436, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) przelewem bankowym (tzw. „płatność offline”) na rachunek bankowy Sprzedawcy: 95 1020 1433 0000 1202 0161 1540 (PKO BP), Nr rachunku jest również wskazany w potwierdzeniu przesłanym na adres e-mail Klienta;
  b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  c) gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbioru Osobistego Sprzedawcy
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego zamówienie. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Produkt konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ VII
Reklamacja

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Produktu zgodnie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.
 4. Konsument zgłasza reklamację za pośrednictwem:
  a) 
  poczty elektronicznej Sprzedawcy tj. sklep@zmija.eu,
  b) udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego,
  c) 
  listownie na adres: SZEWSTWO-CHOLEWKARSTWO MACIEJ STANISŁAW ŻMIJA, Stanisław Dolny 322, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę i okoliczności wystąpienia wady oraz opis żądania. 
 6. Klientowi w ramach reklamacji przysługują następujące roszczenia:
  a) 
  naprawy Produktu,
  b) 
  wymiany Produktu na Produkt wolny od wad;
  c) 
  obniżenia ceny Produktu;
  d) 
  odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe wyłącznie, gdy wada Produktu jest istotna, a Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad albo wadę usunie.
 8. Wraz z reklamacją zgłoszoną listownie lub w ślad za zgłoszeniem drogą elektroniczną stosownie do ust. 4 powyżej, Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy Produkt na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wraz z Produktem, którego dotyczy.
 10. Reklamacji nie podlega:
  – naturalne zużywanie się obuwia, w tym ścieranie się spodów, a w szczególności skórzanych,

  – subiektywne odczucie niewygody obuwia,

  – obuwie użytkowane w niewłaściwy sposób, niezgodny z jego przeznaczeniem lub pielęgnowanie niewłaściwe,

  – obuwie z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu,

  – obuwie uszkodzone mechanicznie (obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy),

  – plamy powstałe z przemoczenia obuwia,

  – uszkodzenia powłoki lakierniczej lub obleczenia obcasa,

  – odbarwienie wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych.

 11. Powyższe uprawnienia z rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.

§ VIII
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając jasne i jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Może w tym celu wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu (ale nie jest to obowiązkowe) lub samodzielnie sformułować oświadczenie i przesyłać je drogą elektroniczną na adres sklep@zmija.eu lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie mu stosownej wiadomości e-mail.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. W efekcie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta umowa przestaje obowiązywać.
 7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli takie zostały poniesione.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie pociąga dla niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Produkt, co do którego realizowane jest prawo odstąpienia od umowy winien być odpowiednio zabezpieczony do wysyłki celem uniknięcia ryzyka jego uszkodzenia podczas transportu. Do zwracanego Produktu winien być dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz wszelkie akcesoria, jakie były przekazane wraz z Produktem (bony, instrukcje).
 11. Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku zamówień indywidualnych, tj. obuwia na miarę wykonanego według pomiarów klienta lub zmienionego wedle wytycznych klienta.
 12. Koszty związane ze zwrotem Produktu (bezpośrednie koszty ponoszone przez Konsumenta dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy, koszty wysyłki, opakowania) ponosi Konsument.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzytania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 15. Wymiana zakupionego Produktu jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy opisanej powyżej i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

§ IX
Dane osobowe

 1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr 1.

§ X
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  – Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  – K
  onsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem http://ec.europa.euconsumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ XI
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (m.in.  grafika, teksty, układ stron, logotypy, zdjęcia) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@zmija.eu Sprzedawca udzieli informacji w zwrotnej najdalej w terminie 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:
1. Polityka Prywatności
2. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży